Fraksi Amanat Golongan Karya

NO N A M A JABATAN
1 KUKUH RAHARDJO, ST.M.MT. Ketua
2 H. ABDUL MALIK ATTAMIMI Wakil Ketua
3 ADY KRIESNA, SH. Sekretaris
4 H. MOH. SUPRIADI, SE. Anggota
5 BASRIYANTI Anggota
6 YONDRIK, SH. Anggota
7 US’ARI, S.Pd.I. Anggota