Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

NO N A M A JABATAN
1 H. TOHARI, S.Ag. Ketua
2 A. MANSUR, S.H.I., MH. Wakil Ketua
3 H. SUTRIYONO, S.Ag., MM. Sekretaris
4 H. ZAKI IMRON HUMAIDI, S.H.I. Bendahara
5 H. A. SOEDARSONO Anggota
6 H. AHMAD DHAFIR Anggota
7 HARLI Anggota
8 HANAPI Anggota
9 MAHFIDZ, S.Ag. Anggota
10 SITI RUKAYAH Anggota
11 MOHAMMAD SHOHEB Anggota
12 DENI KURNIAWATI, S.Pd. Anggota
13 H. SAMSUL TAHAR, S.Ag. Anggota
14 MUHAMAD SOLEH AMINULLAH Anggota